Regulaminy

Instrukcja wydawania kluczy- Instrukcja wydawania i przechowywania kluczy - 


 


  

ZARZĄDZENIE NR 14/2011

 z dnia 14.12.2011 r.

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie

 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy
w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie.

 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74)  oraz art. 69  ust.1 
pkt. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz.1240)
i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej
dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009r. Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do powszechnego stosowania „Instrukcję przechowywania i wydawania kluczy
w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie”.

 

§ 2

 

Powyższa Instrukcja stanowi udokumentowanie realizacji standardów kontroli zarządczej,
jak również zapewnienia wewnętrznego porządku organizacyjnego
w Szkole Podstawowej Nr 30 w Olsztynie.

 

§ 3

 

Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania Instrukcji, w zakresie jego dotyczącym.

 

§ 4

 

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje kierownik gospodarczy.

 

§ 5

 

  1. „Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy w Szkole Podstawowej Nr 30 
    im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie” obowiązuje od 01.01.2012 r.
  2. Do czasu obowiązania należy uzupełnić załączniki do powyższej Instrukcji.

 

§ 6

 

  1. Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
    na terenie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz w pokoju nauczycielskim.
  2. Instrukcja została omówiona na spotkaniach z pracownikami szkoły.
  3. Instrukcja znajduje się:

 

1)      w Dziale Kadr

 

2)      w bibliotece szkolnej

 

3)      na stronie internetowej szkoły

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2011 19:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bielakow
Ilość wyświetleń: 15553
29 grudnia 2011 11:21 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
29 grudnia 2011 11:20 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
29 grudnia 2011 11:19 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::