Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie kontroli zarządczej

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2012

z dnia 28.09.2012 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie

 

w sprawie: kontroli zarządczej


Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74)  oraz art. 69  ust.1  pkt. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz.1240) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009r. Nr 15, poz. 84) oraz Regulaminu Kontroli Zarządczej w Szkole Podstawowej    Nr 30 im M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie, zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadzam harmonogram wewnętrznych działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej,
który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych jednostek organizacyjnych zobowiązane są w ramach powierzonych obowiązków do sprawowania nadzoru i kontroli w stosunku do podległych pracowników zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2010 Dyrektora Szkoły.

§ 3.

Harmonogram kontroli wewnętrznej jest dokumentowany w formie:

 1. protokołów
 2. rejestru kontroli
 3. dziennika pracy dozorców

§ 4.

 1. Protokoły kontroli wewnętrznej znajdują się u dyrektora szkoły.
 2. Rejestr kontroli znajduje się u kierownika gospodarczego.
 3. Dziennik pracy dozorców znajduje się na portierni szkolnej.

§ 5.

 1. Za przygotowanie protokołów oraz wpis do rejestru kontroli i dziennika pracy dozorców
  odpowiadają osoby przeprowadzające kontrole.

§ 6.

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje dyrektor i wicedyrektorzy.

§ 7

 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły,
  na stronie internetowej szkoły, na stronie BIP oraz w pokoju nauczycielskim.
 2. Instrukcja znajduje się:

1)    w  bibliotece szkolnej

2)    na stronie internetowej szkoły

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.09.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2012 16:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bielakow
Ilość wyświetleń: 4955
01 października 2012 17:00 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
01 października 2012 16:43 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
01 października 2012 16:42 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::