Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie instrukcji wydawania i przechowywania kluczy


ZARZĄDZENIE NR 14/2011

z dnia 14.12.2011 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy 
w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie.


Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74)  
oraz art. 69  ust.1  pkt. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz.1240) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej 
dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009r. Nr 15, poz. 84) 
zarządza się, co następuje:

 § 1

 Wprowadza się do powszechnego stosowania „Instrukcję przechowywania i wydawania kluczy
w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie”.
 

 § 2

Powyższa Instrukcja stanowi udokumentowanie realizacji standardów kontroli zarządczej, 
jak również zapewnienia wewnętrznego porządku organizacyjnego 
w Szkole Podstawowej Nr 30 w Olsztynie.
 

 § 3

 Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania Instrukcji, w zakresie jego dotyczącym.
 

 § 4

 Nadzór nad prawidłowym stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje kierownik gospodarczy.
 

 § 5

 1. \"Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy w Szkole Podstawowej Nr 30 
  im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie\" obowiązuje od 01.01.2012 r.
 2. Do czasu obowiązania należy uzupełnić załączniki do powyższej Instrukcji.
   

 § 6

 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie 
  na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły, na stronie internetowej szkoły 
  oraz w pokoju nauczycielskim.
 2. Instrukcja została omówiona na spotkaniach z pracownikami szkoły.
 3. Instrukcja znajduje się:

1)      w Dziale Kadr

2)      w bibliotece szkolnej

3)      na stronie internetowej szkoły
 

§ 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2011 00:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bielakow
Ilość wyświetleń: 3894
21 grudnia 2011 00:11 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
21 grudnia 2011 00:09 (Małgorzata Bielakow) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::