Dyrektor

Zadania Dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły

1. Dyrektor szkoły :
1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Zadania dyrektora szkoły:
1) kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;
5) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
6) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych.
7) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń
i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
8) przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego,
przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
9) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
10) zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego
w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;
11) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły,
w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
12) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji
i eksperymentów pedagogicznych;
13) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
14) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
15) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;
16) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
17) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
18) kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
19) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas;
20) udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
21) zwalnianie uczniów , zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć informatycznych;
22) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka;
23) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
24) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;
25) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu
nauczycielom stażystom i kontraktowym;
26) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego
zgodnie z odrębnymi przepisami;
27) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:
a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
b) powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami,
c) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
d) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,
e) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym,
f) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
g) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa,
na podstawie obowiązujących regulaminów
h) dysponowanie środkami ZFŚS,
i) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;
j) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;
k) dokonywanie oceny pracy pracowników na stanowiskach urzędniczych;
l) decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej;
m) odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych,
n) określanie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
28) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku
oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;
29) opracowywanie arkusza organizacji na każdy rok szkolny;
30) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
31) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
32) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki
oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
33) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;
34) współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień
związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania;
35) zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;
36) planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;
37) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;
38) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich;
39) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
40) podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego
zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
41) organizowanie sprawdzianu ucznia kończącego szkołę podstawową;
42) podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami;
43) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.


(wyciąg ze Statutu szkoły)

Zadania Wicedyrektorów szkoły

Wicedyrektor

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, Dyrektor Szkoły
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powołuje wicedyrektora.
2. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,
w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
3) nadzór i kontrola nad dyżurami nauczycieli;
4) kierowanie powołanymi Zespołami Nauczycieli;
5) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
6) prowadzenie ewidencji godzin ponad wymiarowych i przekazywanie jej do księgowości;
7) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
8) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
9) nadzór nad pracami Zespołów Nauczycieli;
10) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
11) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego
dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
12) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
13) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian
po wszelkich zamianach organizacyjnych;
14) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
15) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
16) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
17) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
18) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
19) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach;
20) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;
21) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole
za zgodą Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego;
22) opracowywanie na potrzeby Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wniosków
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
23) kontrola realizacji przez nauczycieli podstawy programowej nauczanego przedmiotu
oraz Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
24) kontrola realizacji indywidualnego nauczania;
25) nadzór nad biblioteką szkolną;
26) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
27) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
28) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
29) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły
oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;
30) kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom
w zakresie ich zgodności z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
31) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia Dyrektora Szkoły;
32) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
33) kontrola pracy pracowników obsługi;
34) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
35) współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, policją i służbami porządkowi
w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
36) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy;
przepisów w zakresie bhp i p/poż;
37) realizacja obowiązków pracownika samorządowego zawarte w Regulaminu Organizacyjnym Szkoły
38) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.
39) zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności.

4. Wicedyrektor ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor Szkoły”
oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.


(wyciąg ze Statutu szkoły)

Skład

Dyrektor

Wicedyrektor

Wicedyrektor

Wicedyrektor

Dokumenty

Akty prawne

Akty prawne

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2011 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bielakow
Ilość wyświetleń: 47707
18 marca 2019 19:17 (Małgorzata Bielakow) - Dodanie stanowiska: Wicedyrektor.
18 marca 2019 19:17 (Małgorzata Bielakow) - Usunięcie stanowiska.
26 października 2018 19:52 (Małgorzata Bielakow) - Dodanie stanowiska: Wicedyrektor.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::